Privacy Policy

Bevezetés

A Gabriel TransportKft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnaktartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A GabrielTransport Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a skyu szolgáltatásainakigénybevételével összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyanbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságátgarantálja.

 

A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzatalkalmazása a Gabriel Transport Kft. üzleti partnereire vonatkozik.

A Gabriel TransportKft. mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament ésTanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (atovábbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Önadatait.

A Gabriel TransportKft. elérhetősége: gabor.nagy@skyu.hu

Adatvédelmifelelősünk: Nagy Gábor

A Gabriel TransportKft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azadatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuknyilvánosságra.

AdatkezelésiSzabályzatunk folyamatosan elérhető: https://skyu.ugyfelkartya.hu/#/main címen.A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

 

Jogi háttér

AdatkezelésiSzabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályosjogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettelaz alábbiakra:

Az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az EurópaiParlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számúrendelete.

Az Infotv. 5§. (1)szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha

   b) az érintett ahhoz hozzájárul

Az Infotv. 3. §szerint:

Személyes adat:érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági,kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatbóllevonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelőtájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetesvagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazotteljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletekösszessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törléseés megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint aszemély azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatkezelésünk jogalapjaiaz alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapulóönkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1)bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhezszükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

c) a GDPR 6. cikk (1)bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogikötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) a GDPR 6. cikk (1)bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik féljogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés: az adatokfelismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nemlehetséges; az adattörlés a Gabriel Transport Kft. által meghatározott inaktivitásiidő után történik meg az alábbi szabályok szerint:

Partner adatainak törlése:A partner letiltásra kerül, amennyiben 5 évig nem inaktivitást mutat atársaságunk felé.

 

Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokfeldolgozását végzi;

 

Tájékoztatás

Szerződéseskötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Gabriel TransportKft.

   kapcsolattartó neve: Nagy Gábor

   az adatkezelés célja: ügyfélportálhasználata, megrendelések kezelése

   az adatkezelés jogalapja: az érintetthozzájárulása

   akezelt adatok köre: személyes adatok

   az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig

 

Adatkezelés

A Gabriel Transport Kft. tájékoztatjatisztelt partnereit, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

A partner önkéntés kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a GabrielTransport Kft. minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartsa,teljeskörűen kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége céljárafelhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadottelérhetőségekre.

Az adatbázisbakerülő személyes adatok kizárólag a Gabriel Transport Kft.  marketing és reklám céljaira kerülnekfelhasználásra, harmadik személy részére nem kerül kiadásra. Kérésre a GabrielTransport Kft.  az adatokat helyesbíti,az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből,felfüggeszti a reklámanyagok küldését.

Adatbiztonság

Az adatok tárolásaa Gabriel Transport Kft. szerverein történik.

Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatástkérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – ajogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére aGabriel Transport Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőlegaz általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslatilehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnállehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

 

2021.09.10.